3,5 milijona evrov izredne začasne podpore zaradi posledic ruske invazije na Ukrajino

08. 03. 2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 3. marca 2023, v Uradnem listu RS objavilo javni razpis iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP RS) za obdobje 2014–2020 za ukrep izredna začasna podpora kmetom ter mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel.

Podpora za upravičence (mikro, majhna in srednje velika podjetja) znaša največ 100.000 evrov. Namen ukrepa je podpora mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem, ki opravljajo dejavnosti predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel. V okviru javnega razpisa bo zagotovljena pavšalna pomoč, s katero se nadomesti pokritje dela dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi povišanja cen pridelave, in niso bili pokriti z drugimi pomočmi tem sektorjem.

Gre za zaključek naložb pri podukrepu 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov in pri podukrepu 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, kjer so zaradi povišanja cen gradbenega materiala nastali višji stroški izvedbe naložbe v primerjavi s cenami ob vložitvi vloge na javni razpis, ni pa bilo možno uveljavljati tega povišanja s spremembo najvišjih priznanih vrednosti v katalogu stroškov.

Upravičenec mora vložiti zadnji zahtevek za izplačilo sredstev v roku, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, na podlagi katere uveljavlja podporo. Če upravičenec naložb ne izvede, mora vrniti izplačana sredstva.

Sredstva bodo dodeljena z zaprtim javnim razpisom. Vloge sprejema Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) v elektronski obliki, podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Oddaja vlog je mogoča od danes, 6. marca, do vključno 15. marca 2023 do 12. ure.

Javni razpis za ukrep izredne začasne podpore zaradi posledic ruske invazije na Ukrajino

Vir: MKGP

Nazaj