Pravila in pogoji delovanja in uporabe spletne strani Dobrote slovenskih kmetij

Ta pravila in pogoji se lahko občasno spreminjajo. Veljajo za vse naše storitve, ki so na voljo v spletu, preko mobilnikov ali po e-pošti in podobno. Z dostopanjem, brskanjem in uporabo naše spletne strani ali katere koli naše aplikacije na kateri koli platformi (v nadaljnjem besedilu: spletna aplikacija) in/ali z izborom izdelkov se strinjate, da ste prebrali, razumeli in se strinjate s spodaj določenimi pravili in pogoji. Te strani, njihova vsebina, infrastruktura in storitev so v lasti in upravljanju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter so na voljo uporabnikom pod pogoji navedenimi v nadaljevanju.

 

1. Definicije

»Administrator« je sta Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj. Administrator ima pravico do upravljanja s stranjo, dodaja aplikacije, objavlja novice, pošilja sporočila in obvestila, briše in blokira uporabnike, dodeljuje dostop uporabnikom (ponudnikom) in vodi evidence za namen pregledovanja statističnih podatkov.

»Dobrote slovenskih kmetij« je spletna aplikacija na spletnem naslovu www.dobroteslovenskihkmetij.si , na kateri Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije omogoča dostop do Storitve, jo ima v lasti, pod nadzorom ali pa jo gosti.

»Ponudnik« je ponudnik živilskih izdelkov, drugih izdelkov, povezanih z živilskim izdelkom in primarnih proizvodov (v nadaljevanju: izdelek), ki so občasno na voljo na spletni aplikaciji, ter je v zadnjih desetih letih najmanj enkrat z najmanj enim svojim izdelkom sodeloval na ocenjevanju na dogodku Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju in je zanj prejel oceno.

»Nosilec storitve«, »mi«, »nas« ali »naše« pomeni Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, ki ima sedež ter je registrirana na naslovu Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.  

»Storitev« pomeni storitev pregleda (brskanje) objavljenih informacij o izdelkih, ki jih Ponudniki predstavljajo na spletni aplikaciji v različnih formatih, ki so na voljo, in sicer neizključno:

»Uporabnik« pomeni uporabnika spletne strani, ki se na podlagi besedila in fotografij in/ali video posnetkov informira o izdelkih Nosilca storitve.

 

2. Obseg naših storitev

Prek spletne aplikacije zagotavljamo, da lahko različni Ponudniki oglašujejo, predstavljajo in ponujajo informacije o svojih izdelkih. Nosilec storitev ni predstavnik ali prodajalec izdelkov Ponudnika.

Pri opravljanju naših storitev objavljamo informacije, ki nam jih o izdelkih pošljejo Ponudniki. Informacije, ki jih posredujejo ponudniki, Administrator prenese v spletno aplikacijo. Pred objavo Administrator Ponudniku osnutek objave posreduje v pregled in avtorizacijo ali pozove ponudnika k popravkom in dopolnitvam ter kasneje posreduje v pregled in avtorizacijo. Administrator si pridržuje pravico, da za določene izdelke ponudnika, ki ne ustrezajo standardom kakovosti izdelkov, zavrne objavo na spletni aplikaciji. Administrator si pridružuje pravico, da določene izdelke ponudnika, ki ne ustrezajo standardom kakovosti izdelkov, briše iz objave na spletni aplikaciji.

Naše storitve opravljamo skrbno in vestno, vendar po prejemu Ponudnikove potrditve osnutka objave ne preverjamo več in ne zagotavljamo, da so vse informacije Ponudnika točne, pravilne in popolne. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne napake (očitne in tipkarske napake), katere koli prekinitve (zaradi kakršne koli (začasne in/ali delne) okvare, popravila, nadgradnje ali vzdrževanja spletne strani ali katerega koli drugega razloga), nenatančne, zavajajoče ali neresnične podatke ali za nerazkritje podatkov. Vsak Ponudnik je po potrditvi osnutka objave ves čas odgovoren za točnost, popolnost in pravilnost (opisnih) svojih informacij in podatkov objavljenih na spletni aplikaciji.

Naša spletna aplikacija ni spletna trgovina. Naša spletna aplikacija je in je lahko obravnavana kot priporočilo o kakovosti, ravni storitev Ponudnikov (ali njegovih storitev, lokacije, izdelkov ali ponudbe), ki jih ponuja, in omogoča kontaktni stik Ponudnika in Uporabnika.

Naša storitev je namenjena Uporabnikom, ki se na podlagi pisnih, slikovnih in video informacij lahko informirajo o izdelkih Ponudnikov. Uporabniki lahko na podlagi kontaktnih podatkov Ponudnika stopijo s Ponudnikom v stik z namenom nadaljnjega informiranja o izdelkih in morebitnega poslovnega sodelovanja.

Nosilec storitve zagotavlja ponujanje informacije o izdelku eno leto. En mesec pred potekom enega leta Nosilec storitve obvesti Ponudnika, da se čas ponujanja informacije o izdelku izteka in mu omogoči obnovo informacije o izdelku za nadaljnje eno leto.

Očitne napake in netočnosti (vključno s črkovanjem) niso zavezujoče.

 

3. Izjave in jamstva Ponudnika

Ponudnik z namenom sodelovanja na spletni aplikaciji izjavlja, se zavezuje in se zaveda, da:

 • je za opravljanje svoje dejavnosti ustrezno registriran kot kmetija ali je vpisan v register čebelnjakov in da svojo dejavnost opravlja skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in
 • je v zadnjih desetih letih najmanj enkrat z najmanj enim svojim izdelkom sodeloval na ocenjevanju dogodku Dobrote slovenskih kmetij in je zanj prejel oceno in
 • se zavezuje vsak izdelek, ki ga oglašuje, predstavlja in ponuja informacije, najmanj enkrat na tri leta dati v ocenjevanje na dogodek Dobrote slovenskih kmetij in
 • da so njegovi izdelki rezultat pridelave in predelave kmetijskih pridelkov iz Ponudnikove domače kmetije in/ali dokupljeni iz drugih kmetij ali drugih kmetijskih gospodarstev ter dosegajo standarde kakovosti, ki so za pridelke in izdelke predpisani in
 • da so cene, po katerih prodaja izdelke, poštene cene, ki izražajo vsaj stroške pridelave in predelave izdelka, ter niso dumpinške in
 • da so izdelki na voljo za nakup na Ponudnikovi kmetiji ali jih Ponudnik v prodajo ponuja v košarici skupaj z drugimi kmetijami in
 • lahko Nosilec storitev, ko Ponudnik označi mesta, kjer želi sodelovati s svojimi izdelki (npr. domači kotiček v trgovini, trgovinski sistemi, javna naročila, digitalna tržnica) vse informacije, ki jih ima Ponudnik storitev v okviru spletne aplikacije zbrane o Ponudniku, posreduje zainteresiranim posameznikom (predvsem, a ne zgolj trgovinam, trgovinskim sistemom, zadrugam in javnim zavodom) z namenom vzpostavitve kontakta med Ponudnikom in zainteresiranim posameznikom.

4. Registracija

Za uporabo je potrebna registracija v spletno aplikacijo. Ponudnik izpolni obrazec za vnos potrebnih podatkov za uspešno registracijo uporabe Dobrot slovenskih kmetij:

 • uporabniško ime in geslo,
 • ime in priimek nosilca dejavnosti - odgovorne osebe,
 • ime in priimek kontaktne osebe,
 • naslov,
 • e-pošta,
 • telefonska številka kontaktne osebe,
 • mesta, kjer želi sodelovati s podajanjem informacij o svojih izdelkih,
 • strinjanje s splošnimi pogoji uporabe storitve in splošnimi pogoji za uporabe spletne aplikacije Dobrote slovenskih kmetij.

Uspešna registracija omogoči Ponudniku uporabo storitev.

Neregistrirani Ponudniki imajo dostop izključno do predstavitvene strani na spletni aplikaciji in obrazca za registracijo.

V primeru pozabljenega ali izgubljenega gesla, lahko Ponudnik pridobi novo geslo tako, da v posebno polje vpiše vaše uporabniško ime ali e-poštni naslov vezan na njegov račun in klikne povezavo za pošiljanje povezave. Na e-poštni naslov prejme novo geslo oziroma lahko novo geslo ustvari Ponudnik sam.

 

5. Cenik storitev 

Za Ponudnike je naša storitev brezplačna in ne zaračunavamo storitev ali dodatnih stroškov za naše Storitve.

 

6. Jamstva in omejitev odgovornosti

Nosilec storitve ne nastopa kot ponudnik za katerikoli izdelek, ki je na voljo na spletni aplikaciji. Naša storitev je na voljo taka kot je in kot je razpoložljiva, brez kakršnih koli jamstev.

Informacije in podatki, ki jih pridobijo Uporabniki v okviru storitve lahko štejejo izključno kot informacija in podatki o izdelkih Ponudnikov, pri čemer ne zagotavljamo, da so informacije in podatki na spletni aplikaciji popolni, saj so odvisni od informacij in podatkov, ki jih v spletno aplikacijo vključijo Ponudniki.

Nosilec storitve ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih zagotovil glede svojih storitev in nemotenega delovanja spletne aplikacije, glede posameznih funkcij, ki so na voljo v spletni aplikaciji, ter glede njihove zanesljivosti, razpoložljivosti ali primernosti. Nosilec storitve ne zagotavlja, da bo spletna aplikacija delovala neprekinjeno ali brez napak, ali da bodo napake odpravljene v razumnem roku. Nosilec storitve ne daje jamstev glede odsotnosti kršitve pravic tretjih in jamstev in glede ustreznosti za določen namen. Uporabnik spletne aplikacije jamči, da so njegove aktivnosti povezane z uporabo naših storitev zakonite v tisti jurisdikciji, kjer spletno aplikacijo in storitev uporablja. Ne dajemo nobenih zagotovil, da bo naša spletna aplikacija ves čas dostopena, da bo delovala neprekinjeno in da bo brez napak, da bodo napake odpravljene ali da bo spletna aplikacija ali server, ki omogoča dostopnost do spletne aplikacije, brez virusov in hroščev. Vsebina, informacije in druga gradiva na spletni aplikaciji lahko vsebujejo netočnosti in pravopisne napake. Uporabnik mora razumeti, da s tem ko se zanašate na pravilnost in natančnost informacij spletne aplikacije, prevzema vse tveganje za primer če se take informacije izkažejo kot napačne in netočne in če mu zaradi tega nastane kakršna koli škoda. Pridružujemo si popolno diskrecijo pri popravljanju in odpravljanju takih napak na spletni aplikaciji, v programski kodi, vsebini, pri cenah in pri vseh drugih informacijah, objavljenih na spletni aplikaciji.

Niti Nosilec ponudbe in Administrator niti naši direktorji, zaposleni, predstavniki, partnerske družbe, ali drugi, ki sodelujejo pri financiranju, spodbujanju ali oblikovanju spletne aplikacije in njenih vsebin, niso odgovorni za (i) kazenske, posebne, posredne ali posledične izgube ali škodo, izgubo proizvodnje, izgubo dobička, izgubo prihodkov, izgubo pogodb, izgubo ali oškodovanje dobrega imena ali ugleda, izgubo zahtevka, (ii) nepravilnosti, ki se nanašajo na (opisne in slikovne) informacije Ponudnikov, ki so na voljo na naši spletni aplikaciji, (iii) opravljene storitve ali izdelke, ki jih ponuja Ponudnik ali drug poslovni partner, (iv) kakršno koli (neposredno, posredno, posledično ali kazensko) škodo, izgubo ali stroške, ki so nastali, ki izhajajo ali so v zvezi z uporabo, nemožnostjo uporabe ali z zamudo naše spletne aplikacije, ali (v) kakršnekoli (osebne) telesne poškodbe, smrt, materialno škodo ali drugo (neposredno, posredno, posebno, posledično ali kazensko) škodo, izgubo ali stroške, ki so nastali, ali ki ste jih plačali, bodisi zaradi (pravnega) ravnanja, napake, kršitve, malomarnosti, naklepa, opustitve, neizpolnjevanja, zavajajoče informacije, odškodninske odgovornost ali objektivne odgovornosti, ki jih je (delno ali v celoti) mogoče pripisati Ponudniku ali kateremukoli poslovnemu partnerju (vključno z njihovimi zaposlenimi, direktorji, zastopniki, predstavniki družbe) in njihovim produktom ali storitvam, ki so (posredno ali neposredno) na voljo, ponujene ali promovirane na ali preko spletne aplikacije, vključno z vsemi (delnimi) preklici, stavkami, višjimi silami ali katerimi koli drugimi dogodki, na katere nimamo vpliva.

 

7. Povezave na druge spletne strani

Naše spletna aplikacija lahko vsebuje povezave in kazalce na druge spletne strani in njihove vire (povezane strani). S tem Uporabnik dostopa do povezanih strani, zapusti našo spletno aplikacijo in storitve. Povezane strani niso pod našim upravljanjem, zato Nosilec storitev v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino teh spletnih strani in za povezave do drugih spletnih strani, ki jih povezane strani vsebujejo. Za povezane strani veljajo njihovi splošni pogoji uporabe. 

 

8. Pravice intelektualne lastnine

Če ni navedeno drugače, je vsa programska oprema potrebna za naše storitve, ki je na voljo ali v uporabi na naši spletni aplikaciji, z vsemi pravicami intelektualne lastnine (vključno z avtorskimi pravicami) za vsebine, informacije in gradiva na naši spletni aplikaciji, v lasti Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj ali ponudnikov.

Nosilec storitve si izključno pridržuje lastništvo vseh pravic, naslova in interesa do (vseh pravic intelektualne lastnine) (videza in zasnove (vključno z infrastrukturo)) spletne aplikacije, na kateri je na voljo storitev, Uporabnik ali Ponudnik pa nima pravice do kopiranja, strganja, ustvarjanja (hiper/globokih) povezav, objavljanja, promocije, trženja, integriranja, uporabljanja, združevanja ali kakršne koli druge uporabe vsebine ali znamke Dobrote Slovenskih kmetij brez našega izrecnega pisnega dovoljenja. Kolikor bi Uporabnik ali Ponudnik (delno ali v celoti) uporabil ali združil našo vsebino ali kakorkoli drugače imel v lasti kakršno koli intelektualno lastnino spletne aplikacije ali kakršne koli vsebine, vse takšne pravice intelektualne lastnine dodeli, prenese ali prepiše na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. Kakršnakoli nezakonita uporaba ali vsa prej omenjena dejanja ali vedenje bo predstavljala gmotno kršitev naših pravic intelektualne lastnine (vključno z avtorskimi pravicami in pravicami baze podatkov).

Vse fotografije in video posnetki so simbolične narave. Vse fotografije in video posnetki so bodisi last Ponudnikov, Nosilca storitve ali tretjih oseb. Ponudniki v celoti jamčijo avtorjem oziroma Nosilcu storitve in tretjim osebam, da so za javno objavo fotografij in video posnetkov na spletni aplikaciji pridobili ustrezne materialne avtorske pravice in v celoti odvezuje Nosilca storitve kakršne koli odgovornosti v zvezi z nepravilno ali nezakonito uporabo fotografij ali video posnetkov. 

Z registracijo na Dobrotah slovenskih kmetij in kreiranjem pisnih in vizualnih informacij o izdelkih se Ponudnik strinja, da Nosilec storitve ali Administrator uporabljata vse s strani Ponudnika podano besedilo ter fotografije in video posnetke za kakršne koli svoje potrebe za nedoločen čas. 

 

9. Razno

V okviru vsakokrat veljavne zakonodaje, bodo ta pravila in pogoji, in plačilo za naše storitve urejeni in razlagani v skladu s slovensko zakonodajo. Vse spore, ki izhajajo iz omenjenih splošnih pravil in pogojev naših storitev, se obravnava izključno na pristojnih sodiščih v Sloveniji.

Če je katera koli določba teh pogojev neveljavna ali postane neveljavna, neizvršljiva ali nezavezujoča, vas še naprej zavezujejo vse druge določbe teh pogojev. V takem primeru se neveljavna določba kljub temu se izvrši v čim večjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, vi pa se boste strinjali z učinkom, ki bo podoben neveljavni, neizvršljivi ali nezavezujoči določbi, glede na vsebino in namen omenjenih določb.

Ta pravila lahko Nosilec storitev spremeni, pri čemer bodo obstoječi uporabniki spletne aplikacije o tem obveščeni vsaj en mesec prej.

Ta pravila veljajo od 1.4.2021 dalje.

 

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 • Gospodinjska ulica 6
 • 1000 Ljubljana 
 • t: 01 513 66 00
 • e: kgzs@kgzs.si
   

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj