Dopolnilna dejavnost v čebelarstvu

02. 06. 2022

Izdelki iz čebeljih pridelkov kot dodana vrednost

Živimo v času zavedanja, da je poseganje po lokalni hrani koristno tako za nas, kot za celotno družbo. Kmetje z boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči zvišujejo dodano vrednost pridelkom tako, da jih predelajo v raznolike visokokakovostne izdelke. Razvoj dopolnilnih dejavnosti tako omogoča nove podjetniške priložnosti, odpiranje novih delovnih mest, s tem pa tudi večjo dohodkovno preskrbljenost. Prednost je tudi v primeru opravljanja sezonske dopolnilne dejavnosti, kar nam zmanjšuje višino obveznih izdatkov na letni ravni, le-ta se lahko opravlja največ 6-mesecev neprekinjeno. 

V zadnjih letih se zanimanje za dopolnilne dejavnosti na kmetijah povečuje. Po najnovejših podatkih je v Sloveniji v okviru dopolnilne dejavnosti registriranih že več kot 21.000 nosilcev. Čebelarska panoga ponuja veliko možnosti predelave in storitev, zato dopolnilna dejavnost v čebelarstvu predstavlja odlično priložnost za doseganje ekonomičnosti. Osnove za dopolnilne dejavnosti na kmetiji ureja Zakon o kmetijstvu (ZKme-1), vrste dopolnilnih dejavnostih, obseg in pogoje pa predpisuje Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18).


Primeri dopolnilnih dejavnosti v čebelarstvu:

  • Proizvodnja medenega kisa, medenega žganja, čebeljih pridelkov z dodatki zelišč, sadja ipd., proizvodnja medice, peneče medice, medenih likerjev in tinkture iz propolisa (pri tem je potrebno zagotoviti primarni čebelji pridelek v celoti. Žganje ter dodatki kot npr. zelišča, suho sadje, alkoholni ali vodni izvlečki iz zelišč se lahko kupijo pri drugih kmetijah. V kolikor ima nosilec dopolnilne dejavnosti lastno pridelavo sadja in zelišč, lahko te uporablja za proizvodnjo čebeljih pridelkov z dodatki);
  • Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij, kamor spada prodaja lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov ter tudi kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetij (za opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja mora delež prodanih lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30 % količine celotne prodaje. Prav tako mora biti na vidnem mestu jasno označeno, kateri pridelki in izdelki so z lastne kmetije in kateri z druge kmetije - naziv in naslov kmetije);
  • Apiturizem (čebelar mora pri tem zagotoviti lasten čebelnjak oziroma stojišče s čebeljimi panji, imeti mora najmanj 10 čebeljih družin);
  • Medičarstvo in lectarstvo, dražgoški kruhki, medenjaki (kmetija lahko dokupuje moko iz mlinov na lokalnem trgu);
  • Ročna poslikava panjskih končnic;
  • Izdelki iz čebeljega voska;
  • Medena masaža in sproščanje s panjskim zrakom (pri medeni masaži v čebelnjaku in pri sproščanju s panjskim zrakom mora biti zagotovljena zaščita pred čebelami. Medena masaža se opravlja v skladu s predpisom, ki ureja minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti. Sproščanje s panjskim zrakom se opravlja v čebelnjaku. Če se pri sproščanju s panjskim zrakom uporablja maska, se za vsako osebo uporabi nova maska);
  • Storitev točenje medu, polnjenje in pakiranje čebeljih pridelkov in izdelkov ter izdelava satnic;
  • Svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov (med, cvetni prah, matični mleček, propolis in vosek) in izdelkov iz čebeljih pridelkov za krepitev zdravja. Pri svetovanju mora imeti nosilec dopolnilne dejavnosti najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo s tega področja oz. mojstrski izpit ali izobrazbo prve stopnje pridobljeno po študijskih programih.

Kdo lahko opravlja dopolnilno dejavnost
Nosilec dopolnilne dejavnosti je lahko nosilec kmetije, kot tudi njen član ob soglasju nosilca. Osnovni pogoj za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji povezane s čebelarstvom je številka KMG-MID in 10-čebeljih panjev. Pri predelavi čebeljih pridelkov, kot so npr. medene pijače, čebelji pridelki z dodatki, tinkture iz propolisa, je potrebno zagotoviti primarni čebelji pridelek v celoti. V kolikor ima nosilec dopolnilne dejavnosti lastno pridelavo sadja in zelišč, lahko te uporablja za proizvodnjo čebeljih pridelkov z dodatki. Pri dopolnilni dejavnosti svetovanje, mora imeti nosilec še določeno izobrazbo, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.
 
Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
Čebelar lahko v okviru osnovne kmetijske dejavnosti, kamor spada pridelava, ponuja samo čebelje pridelke, kot so med, cvetni prah, propolis, matični mleček, čebelji vosek, čebelji strup, prodaja čebeljih družin in matic. Čebelar, ki se poleg pridelave dodatno ukvarja še s predelavo čebeljih pridelkov, kot so npr. v prejšnjem odstavku navedeni primeri, pa mora najprej pridobiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki mu ga z odločbo izda upravna enota. Upravna enota podatke o izdanem dovoljenju vpiše v Register kmetijskih gospodarstev (RKG), prav tako o izdanem dovoljenju obvesti Finančno upravo Republike (FURS) Slovenije in Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
 
Izdajanje računov in ugotavljanje davčne osnove
 Za poslovanje z gotovino je v okviru dopolnilne dejavnosti potrebno izdajati davčno potrjene račune ali uporabljati vezano knjigo računov, za kar se je po potrebno zglasiti na pristojnem finančnem uradu, zadevo si lahko uredimo tudi preko portala e-davki. Pri prodaji kmetijskih pridelkov in izdelkov mora nosilec dopolnilne dejavnosti dokazovati količino in poreklo s prejetimi računi ali drugimi dokazili, ki jih je treba hraniti 10-let od datuma prodaje. Na vidnem mestu prodaje morajo biti označene cene artiklov ter naziv in naslov kmetije.
 
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji lahko davčno osnovo ugotavlja po:
- dejanskih prihodkih - normiranih odhodkih (na finančni upravi priglasiti najkasneje v 8-dneh od izdaje dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti!!!);
dejanskih prihodkih - dejanskih odhodkih. 

V okviru dopolnilne dejavnosti, se glede na status osebe, obračuna tudi pavšal za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Več o ugotavljanju davčne osnove ter pavšalu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo objavljeno v prihodnjem prispevku. Želimo vam obilo uspeha na vaši poslovni poti v čebelarstvu. Prav tako bomo veseli vašega povratnega odziva ali primera dobre prakse,ki ga izvajate v zvezi z dopolnilno dejavnostjo,
preko e-pošte: petra.bracko@czs.si ali po tel: 040/436-518.

Petra Bračko, svetovalka JSSČ

Nazaj