Izveden nadzor nad realizacijo določil zelenega javnega naročanja na področju živil

21. 09. 2023

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo - Inšpekcija za kmetijstvo je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, izvedla nadzor obratov javne prehrane glede upoštevanja zahtev zelenega javnega naročanj živil v letu 2023. Nadzor je bil opravljen v vrtcih, šolah, domovih starejših občanov in bolnišnicah, glede izpolnjevanja določil Uredbe o zelenem javnem naročanju.

 

Pregledanih je bilo 87 javnih zavodov: 21 vrtcev, 55 osnovnih šol in 11 drugih javnih zavodov. Osem javnih ustanov je v obdobju nadzora doseglo 12 in več odstotni delež ekoloških živil, 15 javnih ustanov delež med 5 in 11%, 58 javnih ustanov delež maj kot 5%, pri 6 javnih ustanovah pa podatkov o deležu ekoloških živil ni bilo mogoče preveriti.

Pri nadzoru doseganja deleža živil iz shem kakovosti je bilo ugotovljeno, da je 24 javnih ustanov v obdobju nadzora doseglo 20 in več odstotni delež živil iz shem kakovosti, 8 javnih ustanov je doseglo delež med 5 in 19%, 49 javnih ustanov delež manj kot 5%, pri 6 javnih ustanovah pa podatka o deležu ekoloških živil ni bilo mogoče preveriti.

Glede na dejstvo, da pri nobeni od pregledanih javnih ustanov javni razpis še ni zaključen, le-te niso bile dolžne izpolniti z uredbo določenih deležev ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti v času pregleda, ampak ob zaključku javnega naročila.

Večina ustanov je sicer seznanjena z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju, deleži ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti, ki jih poskušajo doseči, vendar pri tem izpostavljajo težave predvsem glede doseganja deleža ekoloških živil. Inšpekcija za kmetijstvo je ugotovila še, da manjši delež ustanov še ni seznanjen z zakonsko nujnostjo zagotovitve določenega deleža živil, kar je razvidno iz podatkov iz nadzora (pri določenih zavodih ni bilo mogoče pridobiti podatka o deležih oziroma ne vodijo posebne evidence o nabavljenih živilih).

Glede na navedeno IRSKGLR – Inšpekcija za kmetijstvo ponovno izpostavlja zakonske določene parametre glede nabavljanja živil v javnih zavodih:

  • delež ekoloških živil mora - glede na celotno predvideno količino živil, izraženo v kilogramih – obsegati najmanj 15% (v prehodnem obdobju 12 %);
  • delež živil iz shem kakovosti mora - glede na celotno predvideno količino živil, izraženo v kilogramih – obsegati najmanj 20 %.

IRSKGLR - Inšpekcija za kmetijstvo bo tudi v prihodnje temeljito nadzirala upoštevanje določil zelenega javnega naročanja pri živilih.

 

Vir: MKGP

Nazaj