Poziv dobaviteljem živil v javne zavode - bodite pozorni pri doslednem navajanju podatkov na dobavnicah in računih

18. 02. 2022

Poziv dobaviteljem živil v javne zavode - bodite pozorni pri doslednem navajanju podatkov na dobavnicah in računih

Zaradi sprememb Zakona o kmetijstvu, se na vse pridelovalce hrane, ki dobavljate živila javnim zavodom, obračamo s prošnjo, da dosledno navajate podatke na dobavnicah in računih. Spremembe zakona namreč prinašajo večji nadzor nad realizacijo javnih naročil ter predpisujejo visoke kazni.

V letu 2021 so bile sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijstvu (ZKme). Zakon po novem ureja nadzor nad realizacijo javnih naročil živil glede deleža ekoloških živil in deleža živil iz shem kakovosti. Prav tako opredeljuje pripravo poročila javnih zavodov, iz katerega so za vsako leto realizacije javnega naročila razvidne količine vseh prejetih živil ter količine prejetih ekoloških živil in živil iz shem kakovosti, vse izraženo v kilogramih.

Javni zavodi opozarjajo na težavo glede ne označevanja sheme na dobavnicah, računih, zlasti shem ekološki in izbrane kakovosti.

V okviru nadzora bo inšpektor Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo z globo:

- od 2.000 do 10.000 eurov kaznoval pravno osebo, če ne realizira javnega naročila iz prvega odstavka 58.b člena ZKme glede predpisanega deleža ekoloških živil oziroma živil iz shem kakovosti iz razlogov, ki so na njegovi strani;

 - od 6.000 do 18.000 eurov kaznoval za prekršek pravno osebo, če  v poročilu iz drugega odstavka 58.b člena ZKme navajal neresnične podatke glede deležev ekoloških živil oziroma živil iz shem kakovosti.

V luči izpolnjevanja zahtev javnega naročanja živil, opredeljenih v 58. členu ZKme, se na člane Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije obračamo s prošnjo, da pri dobavah živil javnim zavodom upoštevate zahteve in s tem naročnikom olajšate izvajanje 58. člena ZKme.

Nazaj