Sheme kakovosti in zaščiteni kmetijski pridelki in živila

24. 05. 2021

Sheme kakovosti so namenjene kmetijskim pridelkom in živilom s posebnimi lastnostmi oziroma značilnostmi, ki so lahko posledica vpliva geografskega območja, na katerem so proizvedeni, načina pridelave ali predelave, tradicionalnih receptov ali postopkov ali pa presegajo predpisano kakovost, pogoje glede varstva zdravja ljudi, živali ali rastlin, dobrega počutja živali ali zaščite okolja. Kmetijski pridelki in živila iz shem kakovosti so proizvedeni po natančno predpisanih postopkih, njihovo proizvodnjo pa dodatno kontrolirajo certifikacijski organi.

Evropske in nacionalne sheme kakovosti

V Evropski uniji veljajo evropske sheme kakovosti, ki so predpisane z evropskimi uredbami:

 • zaščitena označba porekla,
 • zaščitena geografska označba,
 • zajamčena tradicionalna posebnost in
 • ekološka pridelava.

Evropske sheme kakovosti omogočajo tudi zaščito imen kmetijskih pridelkov in živil. Te sheme so: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba in zajamčena tradicionalna kakovost. Kmetijskim pridelkom in živilom s temi označbami pravimo zaščiteni kmetijski pridelki in živila.

Nacionalne sheme kakovosti so predpisane z Zakonom o kmetijstvu in veljajo samo na območju Slovenije.

Mednje spadajo:

 • izbrana kakovost,
 • označba višje kakovosti,
 • integrirana pridelava.

 

Vse sheme kakovosti so dostopne vsem proizvajalcem. Vsak, ki se vključi v shemo kakovosti, mora upoštevati jasno določene pogoje, ki so določeni:

 • v obliki predpisov (ekološka pridelava, integrirana pridelava) ali
 • v specifikaciji proizvodov (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, izbrana kakovost, označba višje kakovosti).

 

Proizvodi, ki so proizvedeni po načelih določene sheme kakovosti, imajo posebne lastnosti zaradi:

načina pridelave ali predelave,

 • vpliva geografskega območja, kjer se proizvod pridela oziroma predela,
 • tradicionalnih postopkov proizvodnje ali
 • tradicionalne sestave ali uporabe tradicionalnih surovin.

 

 • Zaščitena označba porekla  (ZOP)

Kmetijski pridelki in živila z zaščiteno označbo porekla so tesno povezani z območjem, katerega ime nosijo. Da se lahko kmetijski pridelki in živila označijo z označbo porekla. 

Da se lahko kmetijski pridelki in živila označijo z označbo porekla:

 • morata pridelava in predelava potekati na določenem geografskem območju, katerega ime nosi proizvod (surovine in proizvodnja);
 • na lastnosti takega kmetijskega pridelka ali živila bistveno vpliva geografsko okolje, ki vključuje naravne in človeške dejavnike kot so podnebje, kakovost tal, lokalno znanje in izkušnje (naprimer kraška burja, gorski pašniki).    

     

 

 • Zaščitena geografska označba (ZGO)

Kmetijski pridelki in živila so povezani z geografskim območjem, katerega ime nosijo, vendar je povezava manj tesna kot pri zaščiteni označbi porekla.

Da se lahko kmetijske pridelke in živila označi z geografsko označbo:

 • morajo biti pridelani ali predelani na določenem geografskem območju, katerega ime nosijo (naprimer surovine lahko izvirajo iz drugega območja);
 • med proizvodom in geografskim območjem mora obstajati povezava;
 • kmetijski pridelek ali živilo mora imeti posebno kakovost, sloves in druge značilnosti, ki izvirajo iz določenega geografskega območja.

Oznako zaščitena geografska označba ima 13 slovenskih pridelkov in živil: Kraški pršut, Zgornjesavinjski želodec, Štajersko prekmursko bučno olje, Prleška tünka, Kraški zašink, Kraška panceta, Ptujski lük, Kranjska klobasa, Slovenski med, Prekmurska šunka, Štajerski hmelj, Jajca izpod Kamniških planin, Šebreljski želodec.

   

  

 • Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP)

Kmetijski pridelki in živila označbo zajamčene tradicionalne posebnosti pomeni, so:

 • proizvedeni iz tradicionalnih surovin;
 • je zanje značilna tradicionalna sestava ali
 • je zanje značilen tradicionalen način pridelave oziroma predelave oziroma receptura.

Z označbo zajamčene tradicionalne posebnosti se predvsem zaščiti receptura ali način proizvodnje, medtem ko proizvodnja ni geografsko omejena.

Kmetijske proizvode zajamčene tradicionalne posebnosti lahko proizvajajo vsi, ki se držijo predpisane recepture, postopka in oblike.

Oznako zajamčena tradicionalna posebnost imajo štiri slovenska živila: Prekmurska gibanica, Idrijski žlikrofi, Belokranjska pogača, Slovenska potica. 

 

 • Ekološki pridelki in živila

Znak ekološki zagotavlja, da je bilo živilo pridelano v skladu z ekološkim načinom pridelave.

Ekološko kmetijstvo je način kmetovanja, ki ob pridelavi visoko kakovostne in varne hrane pomembno prispeva k zagotavljanju javnih dobrin, ohranjanju kulturne kmetijske krajine in varovanju celotnega okolja. Slovenija ima zaradi naravnih danosti, pestre krajinske strukture in bogate biotske raznovrstnosti odlične možnosti za razvoj ekološkega kmetijstva, ki med potrošniki pridobiva vedno večji pomen.

   

 • Izbrana kakovost

Kmetijski pridelki in živila iz sheme izbrana kakovost imajo posebne lastnosti, ki se lahko nanašajo na sestavo kmetijskega pridelka ali živila, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Za označevanje proizvodov z označbo izbrana kakovost se lahko uporabljata dva zaščitna znaka:

 • izbrana kakovost, ki je namenjen vsem proizvodom, ne glede na poreklo osnovne surovine, 
 • izbrana kakovost Slovenija, ki se lahko uporablja izključno za proizvode, ki so pridelani in predelani v Sloveniji.     

 

 

 • Višja kakovost

Kmetijski pridelki in živila z označbo višje kakovosti so po svojih specifičnih lastnostih boljši od istovrstnih kmetijskih pridelkov oziroma živil ter pozitivno odstopajo od minimalne kakovosti, če je ta predpisana: vsebujejo npr. več sadnega deleža kot je minimalno predpisano, proizvedeni so brez dovoljenih aditivov, proizvedeni so na okolju in živalim prijazen način itd.

Specifične lastnosti proizvoda, ki so definirane z višjo kakovostjo, se določajo glede na sestavo, senzorične lastnosti in fizikalno-kemične lastnosti ter način proizvodnje.

Nacionalno oznako višja kakovost imajo: med z vsebnostjo vlage največ 18 % in HMF največ 15 mg/kg medu (Zlati panj), kokošja jajca Omega plus, pivški piščanec in izdelki z Omega 3, poltrdi sir brez konzervansov - poltrdi siri Zelene doline, piščančje meso in izdelki z navedbo "vir selena".

 

 • Integrirana pridelava

Kmetijski pridelek je pridelan v skladu z integrirano pridelavo, kjer se nadzorovano izvajajo dovoljeni agrotehnični ukrepi. Pri integrirani pridelavi se uporabljajo naravni viri in mehanizmi, ki zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi.

Vir: MKGP

Nazaj